Upplysning rörande Björkbackens Turism AB 
insamling av person- och företagsuppgifter till sitt dataregister

Björkbackens Turism AB samlar in olika former av uppgifter rörande personer och företag i syfte att genomföra köp och leverans samt i förekommande fall marknadsföring.

Ansvarig för insamling av uppgifterna är:

Anneli Rimås, VD

Björkbackens Karaktärshotell

BJÖRKBACKENS TURISM AB
Box 74
598 30 Vimmerby
0492-79890 vx, Direkt: 070-6412141

info@bjorkbacken.se
www.bjorkbacken.se
Facebook: Björkbackens Karaktärshotell

Användning
Uppgifterna används för att genomföra bokningar av rum, inköp, övrig försäljning och marknadsföring.

Registerinnehåll
Personal, leverantörer, kunder.

Tidsgräns
Uppgifter rörande kunder som inte varit aktiva gentemot vårt företag under en period på 364 dagar sorteras bort ur registret.

Överföring av uppgifter
Företaget tar emot uppgifter från bokningssidor som kan finnas i annat land. Björkbacken självt delger inte någon utomstående någon del i vårt register, varken fritt eller mot betalning.

Säkerhetsåtgärder
Alla som hanterar företagets register undertecknar en sekretesshandling. Uppgifter säkerhetskopieras, skyddas av antivirusprogram och personliga lösenord. Företagets interna nätverk och det trådlösa gästnätet är helt skilt åt.

Allmän information
Björkbacken sparar inte uppgifter om religion tillhörighet, sexuell läggning, kundens hälsa eller politiska åsikter.

Däremot kan i förekommande fall kundens olika önskemål som behövs vid leverans av vår produkt sparas såsom alltid sen utcheckning, behov av allergianpassad mat, att hund medtages, etc.

Personuppgifter klassade som ”känsliga” sparas inte.

Force Majeure - händelser utanför vår kontroll
Björkbackens Turism AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout.

 


INTEGRITETSPOLICY FÖR BJÖRKBACKENS TURISM AB

Varför en integritetspolicy?
Björkbacken värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Björkbacken. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Björkbacken samlar in och hur denna används.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som bokar rum på Björkbackens Karaktärshotell, i våra stugor eller campingplatser och där vi registrerar uppgifter i din bokningsbekräftrelse som namn, adress, telefonummer och e-.mailadress och i förekommande fall personnummer.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Björkbackens Turism AB, Box 74 (Traktorgatan 3), 598 30 Vimmerby med org nr 556416-3847är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Björkbacken Turism AB är ägare till alla Björkbackens varumärken och hemsidor.

Björkbacken har en gemensam IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras och ägs centralt av Björkbacken. Björkbacken är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.


PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, postadress, personnummer, e-post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina tidigare köp hos oss. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig
När du handlar hos Björkbacken, besöker Björkbacken.se eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Björkbacken behandlar information om de köp du gjort, klickat på eller bokat. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på Björkbacken.se.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part
Vi samlar in de uppgifter om dig som tillhandahålls av bokningssiter såsom Booking.com, Hotels.com och liknande. Det kan också vara personuppgifter från någon central källa, såsom vid en konferensbokning där deltagrans namn ska registreras.


HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
 • Skapa hantering av din bokning och betalning av densamma.
 • För att ge dig information om och behandla dina köp på Björkbacken.se tex orderbekräftelser, leveransinformation, leverans och garantiärenden.
 • För att leverera dina köp på Björkbacken.se
 • Vid delbetalning eller kredit och köp på Björkbacken.se skickas dina uppgifter till Kreditföretaget och samarbetspartner för betallösningen på Björkbacken.se
 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
 • För att samla in och analysera information om dina köp, vilket vi lägger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
 • För att kunna erbjuda förmåner kopplade till ditt eventuella personliga medlemskap i Björkbackens Vänner.
 • För att kunna anpassa Björkbacken.se efter ditt beteende och preferenser
 • För att kunna besvara dina frågor
 • Bjuda in till evenemang
 • Kundundersökningar, exempelvis för att via mail fråga dig om du var nöjd med din vistelse.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Björkbacken behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
 • Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Laglig grund för vår behandling
Behandlingen av personuppgifter i Björkbacken sker med den lagliga grunden för att Björkbacken ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar dels köp i sig, dels avtalet om villkoren som ger både rättigheter och skyldigheter till parterna. Som medlem har du när som helst rätt att träda ur Björkbackens Vänner genom att meddela det, varvid behandlingen som avser personuppgifter som rör medlemsförmåner, profilering och skyldigheter upphör, se vidare under rubriken Mina rättigheter.

Efter fullgjord bokning, leverans och betalning kan sparar vi dina uppgifter. Du har möjlighet att kräva att vi ska radera dig ur vårt kundregister innevarande år. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Direktmarknadsföring
Björkbacken kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst i dina inställningar, på Björkbacken.se eller vid kontakt med kundservice, anpassa genom vilka kanaler du önskar att Björkbacken kontaktar dig. Avsändare för utskick är Björkbackens Turism AB.

Profilering
Björkbacken kommer att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på Björkbacken.se i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp

du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen på Björkbacken.se. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig. Genom att samtycka till denna integritetspolicy godkänner du även profilering av dina personuppgifter.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för distribution av erbjudanden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

 • Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Björkbackens räkning.
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Björkbackens kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.
 • Vi skickar endast de uppgifter som behövs

Som kund hos Björkbacken lämnar vi inte ut dina personuppgifter till andra samarbetspartners eller organisationer.

Hur skyddar vi din personliga information?
Björkbacken vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Var lagras dina uppgifter?
Björkbacken lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket “Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
När du lämnar dina personuppgifter till Björkbacken ger du medgivande till Björkbacken att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Björkbackens IT-system. Som medlem i Björkbackens Vänner sparas dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Uppgifter om dina inköp sparas dock endast i 24 månader efter senaste inköp. Du kan när som helst kontakta oss och avsluta ditt medlemskap och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken periodpersonuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta vår reception på adressen nedan och begära att få informationen skickad per e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din angivna e-post i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Björkbacken har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår reception. Björkbacken är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Är du medlem i Björkbackens Vännen kan du när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare kommunikation Om du har lämnat ett samtycke till Björkbacken avseende Björkbackens personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke, genom att kontakta vår reception Björkbacken har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar till andra sidor
På bjorkbacken.se kan förekomma länkar till externa webbsidor som Björkbacken inte har bestämmande inflytandet över. Dessa omfattas inte av denna policy

Kontaktuppgifter
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du info@bjorkbacken.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.
Adress:
Björkbacken Turism AB
Box 74,Traktorgatan 3, 598 23 Vimmerby
Tel 0492-79890
Dessa villkor har fastställts av Björkbacken gäller från och med 2018-02-01.

Handlingar rörande skydd av uppgifter
i nedanstående bolags olika register
Samtliga uppgifter gäller företagen:

Trummelumme Investing Partner AB, 556486-5250
Micael Glennfalk Fastigheter AB, 556524-4653
Björkbackens Turism AB, 556416-3847

Handlingarna upprättade 2018-03-06 av Micael Glennfalk, ägare

Förteckning över personuppgifter inom Björkbackens Turism AB
VilkaNamnAdressTelnrPersnrövrigt

PERSONAL Ja Ja Ja Ja Närvarohistorik
Leverantörer Ja Ja Ja Ja Inköpshistorik
Kunder/gäster Ja Ja Ja Ja/nej Leveransdatum*


Förteckning över känsliga uppgifter:
Några sådana registreras inte.

 • I kundregistret finns uppgifter som hotellet behöver för att uppfylla sin leverans av det kunden bokat. Det kan vara önskemål om biljetter. Om rum/stuga/campingplats, mat, etc

Björkbackens policy för marknadsföring gentemot våra kunder

Marknadsföring sker mot våra kunder.
I varje enhet som skickas ut ges kunden möjlighet att välja att avstå få marknadsföring till sig.
Kunden har också möjlighet att samtycka till att få marknadsföring till sig.

Regelverk för hur länge personuppgifter får sparas:
Regelverk för hur länge personuppgifter får sparas:

Kunden ska därefter rensas ut.

Björkbacken Turism AB skydd mot obehörigt tillträde till personuppgifter

Tillträde till personalregister har endast:
VD
Ekonomiansvarig
Samtliga har skrivit under en sekretesshandling

Tillträde till uppgifter i leverantörsregister
VD
Ekonomichef
Fastighetsansvarig
Receptionsansvariga
Samtliga har skrivit under en sekretesshandling

Tillträde till uppgifter i kundregister
VD
Ekonomichef
Receptionsansvariga
Tjänstgörande receptionister
Samtliga har skrivit under en sekretesshandling